[:nl]Economie Cambodja[:en]Economy Of Cambodia[:]

[:nl]

Cambodja is een ontwikkelingsland. Met name op het platteland leeft het merendeel van de bevolking onder de armoedegrens, is het onderwijs onvoldoende en is de gezondheidszorg slecht. Door oorlogen en een instabiele politieke situatie is Cambodja economisch in het slop geraakt.

Kaart van Cambodja
Kaart van Cambodja

Onderdrukking Rode Khmer

Cambodja heeft een geschiedenis van onderdrukking, angst, dood en geweld. Tijdens het schrikbewind van Pol Pot en de Rode Khmer is een kwart van de bevolking, circa 2 miljoen mensen, vermoord. In 1979 kwam er een einde aan de burgeroorlog. Deze oorlog had de economie van Cambodja compleet geruïneerd, en de bevolking blijvend getraumatiseerd.

Bevolking

Het oppervlak van Cambodja is ruim 4 maal zo groot als dat van Nederland. Er wonen 14,5 miljoen mensen waarvan 75% jonger is dan 30 jaar en 50% jonger is dan 18 jaar. De levensverwachting is gemiddeld 62 jaar. Ruim eenderde van de bevolking is analfabeet en het gemiddelde inkomen ligt tussen de $0,50 en $2,50 per dag.

Economie

Cambodja is een agrarisch land; 90% van de bevolking werkt in de landbouw of visserij; moderne landbouwmethoden zijn er niet. In Cambodja werken honderdduizenden vrouwen in textielfabrieken die, voor hen, relatief dure Westerse merkkleding produceren voor een salaris van $45 per maand. Het toerisme is de laatste jaren de snelst groeiende sector in de Cambodjaanse economie. Met de toegenomen openheid en toegankelijkheid is ook het sekstoerisme, de drugshandel en het gokken in opmars. Ondanks de groei in de toeristische sector staat de regering voor een grote uitdaging. Het grootste aandeel van de begroting wordt nog steeds betaald met buitenlandse hulp en de politieke instabiliteit en corruptie houden veel buitenlandse investeerders tegen. Ook het gebrek aan scholing en de bijna totale afwezigheid van enige infrastructuur op het platteland zorgen voor grote problemen in de nabije toekomst.

Aids

Hoewel de politieke situatie inmiddels gestabiliseerd lijkt, kampen de Cambodjanen nu met infectieziekten als HIV, TBC en malaria. Cambodja heeft het hoogste percentage HIV-seropositieven in Zuidoost-Azië.

Lees meer
[:en]Cambodia is a developing country. Particularly in rural areas most of the population lives below the poverty line. They live without electricity, have no running water and have limited access to medical care. Wars and the unstable political history have caused Cambodia’s economy fall into neglect.

Map of Cambodia
Map of Cambodia

Oppression of the Khmer Rouge

Cambodia has a long history of oppression, fear, death and violence. During the power of Pol Pot and the Khmer Rouge a quarter of the population, approximately 2 million people, was murdered. In 1979, the civil war finally came to an end. This war had completely ruined the economy of Cambodia and the population was traumatized for life.

Population

Cambodia is more than 4 times larger than The Netherlands. Cambodia has 14.5 million inhabitants of which 75% is younger than 30 years and of this 75%, 50% is even younger than 18 years. The average life expectancy is now 62 years. More than a third of the population is illiterate and the average income lies between $0.50 and $2.50 per day.

Economy

Cambodia is an agricultural country; 90% of the population works in agriculture or in the  fishing industry; modern agricultural methods have not yet been introduced. Hundreds of thousands women work in textile factories to produce quite expensive Western brand clothing for a salary of only $45 per month. Tourism has been the fastest growing sector in the last few years. Unfortunately, with the opening of the country and easier accessibility also sex tourism, drug trafficking and gambling have been growing industires. Despite the growth in tourism the Government stands for a major challenge. The largest share of the budget is still being paid by foreign aid and the political instability and corruption keep many foreign investors away. Also the lack of schooling and the almost total absence of any rural infrastructure is allready causing many difficulties.

Aids

Although it looks like the political situation has been reasonably stabilized now, the Cambodians are facing diseases such as HIV, TB and malaria. Cambodia has the highest percentage of HIV-seropositives in all of Southeast Asia.

[:]